Binomische Formeln

info "DorFuchs"

1
https://invidio.us/watch?v=EYbvhWEG6kE&list=RDTzaYsyNvvZA